SAINT

Principal

OUR PRINCIPALS
Dr. Rev. Francis Soundararaj

1999-2002
Dr. S. Teresa Jane

2002-2003
Dr.Hemalatha Sundara Kumar

2003-2005
Prof. Mr. Avaram Abdul Hakeem

2005-2006
Dr. S. Mathuram Selvaraja

2006-2009
Dr. C. Selvaraj

2010-2013
Dr.J.Joel

2013-2015
Dr. Samuel Sukumar

2015-2018
Dr. N.Thangavel

2018-to date